เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลบางกุ้ง

View page »

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)                ” บางกุ้ง “เป็นเมืองที่น่าอยู่ คู่ด้วยศิลปวัฒนธรรม  ก้าวนำด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการมีวินัย สนใจการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์(Goal) พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค และเป็นที่พึงพอใจ พันธกิจ (Mission) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมแก้ปัญหาเพื่อความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยการปรับปรุง กระบวนการบริหารการเงิน การคลัง วิธีการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ในทุก ๆ ด้าน พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถอย่างมืออาชีพ การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เอาชนะความยากจน พึ่งตนเองได้ สนับสนุนส่งเสริมนโยบายรัฐบาล ระบบติดตามและประเมินผลการทำงานของเทศบาลตำบล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

View page »

สรุปผลการดำเนินงาน

View page »

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ 1.1 แนวทางพัฒนาการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 1.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 1.3 แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (จัดอบรมเพิ่มความรู้ทางกฎหมาย อาชีพ อินเตอร์เน็ตตำบล) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน) 2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.5 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

View page »

แผนการดำเนินงาน

View page »

บทบาทหน้าที่

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การ ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด   มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (๓) …

View page »

โครงสร้างองค์กร

View page »

นโยบายการบริหารชุมชน

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกุ้ง ที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกุ้ง เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555

View page »

แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2558) เทศบาลตำบลบางกุ้ง 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารด้านข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้ง เพื่อพัฒนาการบริหาร ทำโครงเหล็กและติดตั้ง              30,000 ประชาชนได้รับทราบ สำนักปลัดฯ ของสำนักงานเทศบาล เช่นป้ายแผน ด้านข้อมูลข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าว ข้อมูลข่าวสาร จำนวน กองคลัง ที่ภาษี ป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ สาร 4 ชุมชน 4 ชุมชน กองช่าง 2 …

View page »

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี

View page »

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

View page »

การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

View page »

งบแสดงฐานะทางการเงิน

View page »

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

View page »

รายงานการประชุม

View page »

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

View page »

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

View page »

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

View page »

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

View page »

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

View page »

1 comment

  1. ฟ้า

    ไฟถนนบริเวณซอยบางกุ้ง2 ซอย 3 ไม่ติด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>