งบประมาณปี 2557

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร ประจำปี 2557

   การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจำเป็นที่ผู้สอนต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการด้าน สติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมๆกันซึ่งการพัฒนาเด็กไม่จำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเฉพาะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น เพื่อเป็นการที่เด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นการเสริมสร้างสายใยรักในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสรเทศบาลตบลบางกุ้งได้จัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

View page »

การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศเทศบาลตำบลบางกุ้ง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด้วยเทศบาลตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ซึ่งเป็นพัสดุครุภัณฑ์ที่เกิดการชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป และไม่มีผู้ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้จริง หมดความจำเป็นในการใช้งานแล้ว จำนวน 149 รายการ โดยการขายทอดตลาด วิธีการประมูลราคาด้วยปากเปล่า ในอัตราขั้นต่ำที่คณะกรรมการประเมินราคากลางเป็นผู้กำหนด โดยถือราคารวม ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ทั้งสิ้น 6.342.-บาท (หกพันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)       ดังรายการต่อไปนี้ ที่ รายการครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาครุภัณฑ์(เดิม) ประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ ขั้นต่ำ 1 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 39 0006 3,000 20 2 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 39 0007 3,000 20 3 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 …

View page »

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

เอกสารประมาณราคาโครงการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลบางกุ้ง ที่ 568/ 2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม   2557 โครงการ   โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก     กว้าง 5 เมตร   ยาว 350 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,750 ตร.ม.   ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ   0-0.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 52 ลบ.ม. เจ้าของ เทศบาลตำบลบางกุ้ง สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่   1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ         กองช่าง เทศบาลตำบลบางกุ้ง แบบเลขที่             – ประมาณราคาตามแบบ จำนวน       1           …

View page »

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านวังวน ตำบลบางกุ้ง

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>