สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลบางกุ้ง 25 สาย

CCF06192015_00002

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลบางกุ้ง จำนวน 25 สาย หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,364,500.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 3. ลักษณะงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลบางกุ้ง จำนวน 25 สาย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 1,591,900.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 5. บัญชีประมาณราคากลาง 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง (แบบ ปร.4) 5.2 แบบ ปร.5 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 6.1 นางสาวบวรรัตน์  เตียบฉายพันธุ์    หัวหน้ากองช่าง 6.2 นางนิสา              ปี่เงิน                  นักวิชาการเงินและบัญชี 6.3 …

View page »

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

View page »

ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>