ติดต่อเรา

cats

ติดต่อหน่วยงาน

View page »

พบเห็นการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ แจ้งเรื่องร้องเรียน

พบเห็นการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ แจ้งเรื่องร้องเรียน

View page »

สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ เรื่องร้องเรียน จำนวนร้องเรียน(ครั้ง) หมายเหตุ 2561 – - – 2562 2563 2564 2565  

View page »

10331803_504606769668387_1291879897_n

จากใจผู้บริหาร

ในการบริหารงาน 1 ปีที่ผ่านไป   คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ที่ดี ของพ่อแม่พี่น้อง งานขององค์กรก็สามารถดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะความตั้งใจและร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปทุกคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยความเสียสละอย่างน่าชมเชยยิ่ง การแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถแก้ไขได้อย่างฉับพลันและรวดเร็ว ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ ถือเป็นนโยบายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร ผู้บริหารที่ดีจะต้องยึดหลักคุณธรรม บริหารงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใสพร้อมทำการตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มองไปข้างหน้า……….คือจุดประสงค์ เพื่อทราบความต้องการของประชาชน มองไปข้างหน้าเพื่อทราบปัญหาพร้อมที่จะทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้หมดไป มองไปข้างหน้าตนเองเพื่อทำการพัฒนาตำบลบางกุ้งให้เจริญไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการประกอบอาชีพด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้านการศึกษากีฬาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในตำบลบางกุ้ง มองไปให้ไกลมองให้กว้าง เพื่อเป็นแนวทางในการมองไปสู่ความสำเร็จในที่สุด รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลบางกุ้งฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่จะสะท้อนภาพของบทบาทหน้าที่ตลอดจนภารกิจและผลงานที่ผ่านมาในรอบปีปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพี่น้องชาวตำบลบางกุ้งทุกท่าน เทศบาลตำบลบางกุ้ง ขอขอบพระคุณส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ได้ให้ความร่วมมือในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางกุ้งเป็นอย่างดีเสมอมา เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าและก่อให้เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนในตำบลบางกุ้งอย่างยั่งยืนตลอดไป     …

View page »

1 comment

  1. admin

    :evil:

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>