↑ Return to กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561

โครงการ มาตราการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกุ้ง ประจำปีงบประมาณ 2561

View page »

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักกงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานฯ

View page »

โครงการ มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ประจำปีงบประมาณ 2561

View page »

อบรมให้ความรู้ตาม พงร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

อบรมให้ความรู้ตาม พงร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

View page »

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

View page »

โครงการ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกุ้ง”

โครงการ มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกุ้ง

View page »

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลบางกุ้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลบางกุ้ง

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>