วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) 

              ” บางกุ้ง “เป็นเมืองที่น่าอยู่ คู่ด้วยศิลปวัฒนธรรม  ก้าวนำด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการมีวินัย สนใจการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์(Goal)

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
 2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค และเป็นที่พึงพอใจ

พันธกิจ (Mission)

 1. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมแก้ปัญหาเพื่อความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยการปรับปรุง กระบวนการบริหารการเงิน การคลัง วิธีการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 5. การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ในทุก ๆ ด้าน
 6. พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถอย่างมืออาชีพ
 7. การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เอาชนะความยากจน พึ่งตนเองได้
 8. สนับสนุนส่งเสริมนโยบายรัฐบาล
 9. ระบบติดตามและประเมินผลการทำงานของเทศบาลตำบล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>