นโยบายการบริหารชุมชน

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกุ้ง

ที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกุ้ง

เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555

ด้านการปรับปรุงองค์กร

1. ด้านการปรับปรุงองค์กร       จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์กร ให้สามารถรองรับการถ่ายโอนงานด้านต่าง ๆ และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย ในการมาติดต่อราชการ โดยมีโครงการที่จะดำเนินการดังนี้ 1.1 โครงการก่อสร้างที่ทำการเทศบาล เพื่อการรองรับงานถ่ายโอนและการให้บริการประชาชน เช่น งานทะเบียนและบัตร 1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในองค์กร    1.3 ปรับปรุงอัตรากำลัง สภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 1.4 สนับสนุนการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลให้สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นสถานที่น่าทำงาน เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น 1.5 โครงการให้ทุนการศึกษา และให้โอกาสพนักงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลให้เข้ารับการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 1.6 โครงการก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของตำบล 1.7 เพิ่มบริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และพัฒนาเสียงประชาสัมพันธ์ โดยการจัดตั้งศูนย์กระจายข่าว ด้วยระบบเสียงไร้สาย 1.8 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายให้ทั่วถึงทุกชุมชน 1.9 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กร สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติ(Action Research)ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่างๆ 1.10 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์  ปรับปรุงย่านชุมชน  และสถานที่ราชการ หน่วยต่าง ๆ …

View page »

ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความสงบสุข ปราศจากปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมยทรัพย์สิ่งของทางราชการ และของประชาชน ปัญหายาเสพติด  โดยมีโครงการที่จะดำเนินการดังนี้ 2.1โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ที่มีฐานะยากจน  และผู้ป่วยโรคเอดส์ 2.2 เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี “อยู่ดีมีสุข” 2.3 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 2.4 พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน  สร้างชุมชนเทศบาลตำบลบางกุ้งให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 2.5 ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุนชน การรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน 2.6 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชน และครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก 2.7 โครงการรณรงค์ป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2.8 ส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย 2.9 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายใน และภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น

View page »

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ       การดำเนินการเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งอาชีพหลักทางด้านการเกษตร และอาชีพเสริมในรูปของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการสนับสนุนเรื่องแหล่งเงินทุน และการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สนใจ โดยจะมีโครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพที่มีความสนใจ 3.2 โครงการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ              3.3 โครงการสนับสนุน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้สารไล่แมลงจากพืช บางชนิด 3.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ที่ผู้คนในสังคมเทศบาลตำบลบางกุ้งยืนอยู่บนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ  ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้ และคุณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเนื่อง เพื่อนำไปสู่การอยู่ในสังคมเทศบาลตำบลบางกุ้งที่ยั่งยืน)

View page »

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      จะส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน  โดยมีโครงการที่จะดำเนินการดังนี้ 4.1  โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  ถนนลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก และถนนดินในเขตพื้นที่ชุมชนหรือถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตำบลหรืออำเภอ 4.2  โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งสัญญาณไฟจราจรภายในชุมชน 4.3  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก และสนับสนุนบริการประปาในตำบลบางกุ้งอย่างทั่วถึง 4.4  โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำบริเวณคันคลองสายหลัก สายรอง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชนและพื้นที่การเกษตร 4.5  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด – เปิดน้ำ โรงเรือน และบ่อพัก 4.6  โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ และแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 4.7  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

View page »

DSC05560

ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม       จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ให้สามารถมีพื้นฐานการศึกษาเทียบเคียงกับสถานศึกษาของเอกชน และจะสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้กับสถานศึกษาในพื้นที่  ให้สามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียน  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  ปัจจุบันการพัฒนาด้านการศึกษานับเป็นเรื่องที่สำคัญ จะต้องเร่งพัฒนาให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยมีโครงการดังนี้ 5.1  สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสรมีมาตรฐาน เป็นต้นแบบตามความต้องการของชุมชน 5.2  สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสรมีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 5.3  สนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ 5.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นเยาวชนที่ดีและฉลาดในอนาคต         5.5  โครงการสนับสนุนส่งเสริมระบบการศึกษานอกโรงเรียน 5.6  สนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนท้องถิ่นให้อยู่คู่กับลูกหลาน  เช่น ไทยทรงดำ แห่เทียนพรรษา สงกรานต์ เป็นต้น 5.7  สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น 5 ธันวามหาราช 12 สิงหามหาราชินี

View page »

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       จะมุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัยของประชาชน ทั้งด้านการรักษาความสะอาด พฤติกรรมด้านอุปโภค บริโภค       ที่กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน  และโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ  โดยมีโครงการที่จะดำเนินการ  ดังนี้ 6.1  โครงการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 6.2  โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง  ให้สามารถรับยาเพื่อบำบัดรักษาในเบื้องต้น 6.3  โครงการป้องกันโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก และโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ 6.4  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 6.5  จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะ และ ทำความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และถังขยะในเขตเทศบาลตำบลบางกุ้ง 6.6  สนับสนุนการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 6.7  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 6.8  สนับสนุนการอบรม อสม. ให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถดูแลส่งเสริมคุณภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 6.9  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน …

View page »

ด้านการป้องกันสาธารณภัย

7. ด้านการป้องกันสาธารณภัย       จะดำเนินจัดสรรงบประมาณ เพื่อป้องกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติอยู่เป็นประจำ เช่น ภัยจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร อัคคีภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ โดยมีโครงการที่จะดำเนินการ  ดังนี้ 7.1  โครงการสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย 7.2  โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 7.3  จัดให้มีศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางบก 7.4  จัดให้มีการติดตั้งวงจรปิดตามจุดและสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลบางกุ้ง 7.5  จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ พร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 7.6  ฝึกอบรม อปพร. ให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7.7  สนับสนุนให้มีหมายเลขโทรศัพท์ แจ้งขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 7.8  ปรับปรุง และพัฒนาระบบการกู้ภัย การป้องกันภัยในทุกรูปแบบ ให้มีประสิทธิภาพและขยายศักยภาพในการบริการอย่างเพียงพอ 7.9  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย     และการรักษาความปลอดภัยในชุมชน สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน 7.10  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เช่นการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน …

View page »

ด้านการบริหารและการเมือง

8. ด้านการบริหารและการเมือง        จะดำเนินการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  เช่น  การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา  การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น และโครงการรณรงค์ให้ประชาชนได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ 8.1  พัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลบางกุ้งให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน สนับสนุนการศึกษา เพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน ข้าราชการซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของเทศบาลตำบลบางกุ้ง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 8.2  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 8.3  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 8.4  ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน  ทั้งภาครัฐ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ  และติดตามประเมินผล   การดำเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบางกุ้งได้ในทุกระดับ 8.5  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกุ้ง 8.6  …

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>