แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2558)
เทศบาลตำบลบางกุ้ง
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ
1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารด้านข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ
-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้ง เพื่อพัฒนาการบริหาร ทำโครงเหล็กและติดตั้ง              30,000 ประชาชนได้รับทราบ สำนักปลัดฯ
ของสำนักงานเทศบาล เช่นป้ายแผน ด้านข้อมูลข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าว ข้อมูลข่าวสาร จำนวน กองคลัง
ที่ภาษี ป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ สาร 4 ชุมชน 4 ชุมชน กองช่าง
2 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสนับสนุนให้ มีการประชาคมหมู่บ้าน                7,000 ประชาชนมีส่วนร่วม สำนักปลัดฯ
การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ตำบล ทั้ง 4 ชุมชน ในการบริหารงาน
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม ในการบริหาร จำนวน 4 ชุมชน
3 อุดหนุนด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
-อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารหรือ เพื่อสนับสนุนให้ อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร              10,000 อุดหนุนศูนย์ข้อมูล สำนักปลัดฯ
การจ้าง ประชาชนมีส่วนร่วม การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ข่าวสารการจัดซื้อจัด
ในการบริหาร 1 โครงการ จ้าง จำนวน 1โครงการ
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชา เพื่อสนับสนุนให้ ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชา                5,000 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สำนักปลัดฯ
สัมพันธ์ ประชาชนมีส่วนร่วม สัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ ประชาสัมพันธ์ จำนวน
ในการบริหาร 1 โครงการ
-อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้ อุดหนุนตามโครงการประ              40,000 อุดหนุนตามโครงการ กองการศึกษา
สุพรรณบุรีตามโครงการประชา ประชาชนมีส่วนร่วม ชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฯ ประชาสัมพันธ์การท่อง
สัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี ในการบริหาร จำนวน 1 โครงการ เที่ยวฯ จำนวน 1 โครงการ
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ
1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารด้านข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
4 ขยายศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายศูนย์อินเตอร์เน็ต            100,000 ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล สำนักปลัดฯ
การให้บริการประชาชน ตำบล ม.1 จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1 แห่ง
5 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ย้ายหอกระจายข่าว ม.4
ตามสาย(หอกระจายข่าว) การให้บริการประชาชน งบประมาณ 150,000.-
-ย้ายหอกระจายข่าว ม.4 จากบ้านนาย ขยายหอกระจายข่าว ม.3          146,500            100,000 ประชาชนได้รับ สำนักปลัดฯ
จำรัส แซ่เรืองไปไว้ที่บ้านนายไสว งบประมาณ 150,000.- ทราบข้อมูลข่าวสาร
แซ่ลอ,ขยายหอกระจายข่าว ม.3 บ้าน ย้ายหอกระจายข่าว ม.3 จำนวน 4 ชุมชน
นายสุข วีทองไปทางวัดเหนือ ,ย้ายหอ งบประมาณ 6,500.- ปรับ
กระจายข่าว ม.3 จากบ้านนายทองเพียร ปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
แซ่กวาง ไปบ้านนายลำจวน อ้อมทอง ม.1 งบประมาณ 150,000.-
ย้ายหรือขยายหอกระจายข่าว ม.1- ม.4, ย้ายหรือขยายหอกระจายข่าว
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว
ม.4 บริเวณบ้านนายสั้น จีนอยู่ และ ม.4 บริเวณบ้านนายสั้น จีนอยู่
เสียงตามสาย(ปรับปรุง,ซ่อมแซม) ม.1 งบประมาณ 90,000.-และ
เสียงตามสาย(ปรับปรุง,ซ่อมแซม)
ม.1 งบประมาณ200,000.-
รวม          238,500            200,000                      -
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ
1.2   แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
พร้อมปรับพื้นที่ สถานที่ ทรัพย์สิน
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
-จัดซื้อที่ดินพร้อมถมที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อที่ดินพร้อมถมที่        2,800,000 ที่ดินพร้อมถมที่ สำนักปลัดฯ
การให้บริการประชาชน จำนวน 1 แปลง จำนวน 1 แปลง
-โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน      10,000,000 อาคารสำนักงาน สำนักปลัดฯ
เทศบาลพร้อมปรับพื้นที่ ปรับปรุง การให้บริการประชาชน เทศบาลพร้อมปรับพื้นที่ เทศบาลพร้อมปรับ
ซ่อมแซมอาคารพร้อมสถานที่ จำนวน 1 แห่ง พื้นที่จำนวน 1 แห่ง
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ก่อสร้างอาคารอเนก        2,750,000 ก่อสร้างอาคารอเนก สำนักปลัดฯ
ประสงค์พร้อมปรับพื้นที่ การให้บริการประชาชน ประสงค์ พร้อมปรับพื้นที่ ประสงค์ พร้อมปรับ
จำนวน 1 หลัง พื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
-ก่อสร้างป้อมยามเคลื่อนที่ , ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ก่อสร้างป้อมยามเคลื่อนที่ จำนวน          200,000          2,000,000            625,000 ป้อมยามเคลื่อนที่ จำนวน สำนักปลัดฯ
อาคารบ้านพักประปาพร้อมปรับพื้นที่ การให้บริการประชาชน 2 หลัง ราคา 200,000.- ก่อสร้าง 2 หลัง อาคารบ้านพัก กองช่าง
โรงเก็บของ และล้อมรั้วคอนกรีตเสริม อาคารบ้านพักประปาพร้อมปรับ ประปาพร้อมปรับพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ
เหล็ก, ก่อสร้างห้องสุขา และขยาย พื้นที่ โรงเก็บของและล้อมรั้ว โรงเก็บของ และล้อม
ที่ทำการศาลาอเนกประสงค์ SML คสล. งบประมาณ 625,000.- รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.2 ,ก่อสร้างลานกีฬา และสวน ก่อสร้างห้องสุขาและขยายที่ จำนวน 1 โครงการ
ออกกำลังกาย ม.1 พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ ทำการศาลาอเนกประสงค์ SML ห้องสุขาและขยายที่ทำ
กีฬา(เช่นจัดซื้อเครื่องออกำลังกาย) ม.2งบประมาณ 150,000.- ก่อสร้าง การศาลาอเนกประสงค์
ลานกีฬาและสวนออกกำลัง SML ม.2 จำนวน 1 แห่ง
กาย ม.1 พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬางบประมาณ 2,000,000.-
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ
1.2   แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล เช่น บริเวณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล          200,000        3,000,000 มีภูมิทัศน์ที่สวยงามใน สำนักปลัดฯ
สนง.เทศบาล,บริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ, การให้บริการประชาชน จำนวน 1 โครงการ ตำบล จำนวน 1 โครงการ กองการศึกษา
บริเวณบึงลาดตาค่อนและก่อสร้าง กองสาธารณสุขฯ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีโฮมสเตย์ 10 หลัง
-จัดซื้อรถยนต์ดับเบิ้ลแค๊บหรือรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซื้อรถยนต์ดับเบิ้ลแค๊บ ,รถดับ        1,300,000            819,000        4,200,000 รถขนาดต่าง ๆ ที่กำหนด สำนักปลัดฯ
พยาบาลประจำชุมชน, จัดซื้อรถ การให้บริการประชาชน เพลิงตรวจการณ์,รถดับเพลิงถัง จำนวน 6 คัน กองสาธารณสุขฯ
ดับเพลิงตรวจการณ์,จัดซื้อรถดับเพลิง น้ำในตัวแบบขนาด 6 ล้อ,รถบรรทุกอเนกประสงค์เทท้ายติดตั้งเครน,
ถังน้ำในตัวจัดซื้อรถบรรทุกอเนก กระเช้าไฟฟ้า,รถแบคโฮ ขนาด PC 120,รถกู้ชีพกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์
ประสงค์เทท้ายติดตั้งเครน,กระเช้า ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขนาดกระบะ 4 ล้อ
ไฟฟ้า,รถแบคโฮ ขนาด PC 120 ฯลฯ
-จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อวัสุด และครุภัณฑ์ เช่น          100,000            100,000              68,000 พนักงานสามารถปฏิบัติ สำนักปลัดฯ,กองคลัง
เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, ตู้เอกสาร, ติดตั้ง การให้บริการประชาชน โต๊ะ, เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, งานได้เร็วขึ้น ทั้ง 5 กอง กองช่าง,การศึกษา
ระบบโทรศัพท์ภายใน สนง. ,กล้อง ตู้เอกสาร ฯลฯ ทั้ง 5 กอง
วีดีโอ, เครื่องถ่ายเอกสาร,กล้องวงจรปิด
เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
-จัดซื้อเต็นท์ ,จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง จัดซื้อ              80,000            189,000              60,000 เต็นท์ จำนวน 4 หลัง สำนักปลัดฯ
จัดซื้อเครื่องโทรสาร,จัดซื้อโต๊ะอเนก การให้บริการประชาชน เครื่องรับส่งวิทยุระบบVHF/FM เครื่องรับส่งวิทยุ กองคลัง
ประสงค์แบบพับขาสีขาว,จัดซื้อเก้าอี้ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง จำนวน 10 เครื่อง กองช่าง
พลาสติกแบบพิงหลัง,จัดซื้อพัดลม โต๊ะอเนกประสงค์ กองการศึกษา
อุตสาหกรรมแบบ 3 ขา ฯลฯ จำนวน 20 ตัว กองสาธารณสุขฯ
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ
1.2   แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบริการ
แก่ประชาชน
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม          350,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักปลัดฯ
งานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าจ้างที่ การให้บริการประชาชน จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน กองการศึกษา
ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์, โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,ค่าใช้จ่ายโครงการ กองสาธารณสุขฯ
อบรมยาเสพติด,ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม”ศึกษาธรรมะไห้วพระ 9 วัดพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ” ฯลฯ
-โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม              50,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักปลัดฯ
ตำบลบางกุ้ง เช่น การจัดส่งนักกีฬา การให้บริการประชาชน จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน กองการศึกษา
เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ
ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี,ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพื้นบ้าน ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน
-ก่อสร้างสถานที่พักผ่อนตรงที่ประตู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำสถานที่พักผ่อนตรงประตูน้ำ            300,000 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
น้ำแม่น้าท่าว้า ม.1 การให้บริการประชาชน แม่น้าท่าว้า จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1 แห่ง
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดงานวันเทศบาล                5,000 งานวันเทศบาล จำนวน สำนักปลัดฯ
การให้บริการประชาชน จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการ
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ร่วมโครงการ จำนวน                4,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักปลัดฯ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน การให้บริการประชาชน 4 ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ร่วมโครงการ จำนวน              30,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักปลัดฯ
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย การให้บริการประชาชน 4 ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน
พลเรือน (อปพร.)
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ร่วมโครงการ จำนวน              20,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักปลัดฯ
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล การให้บริการประชาชน 4 ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ
1.2   แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ร่วมโครงการ จำนวน          100,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักปลัดฯ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล การให้บริการประชาชน 4 ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรใน มีผู้ปกครอง ครู และเด็กเล็ก              35,000 ผู้ปกครอง ครู และเด็กเล็ก กองการศึกษา
และศึกษาดูงานต่าง ๆ องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมโครงการ 180 คน เข้าร่วมโครงการ 180 คน
-ค่าบำรุงสันติบาตเทศบาลแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ค่าบำรุงสันติบาตเทศบาล              10,000 บำรุงสันติบาตเทศบาลฯ สำนักปลัดฯ
ประเทศไทย การให้บริการประชาชน แห่งประเทศไทย จำนวน 1 จำนวน 1 โครงการ
โครงการ
3 เงินสำรองจ่ายหรือตั้งงบฉุกเฉิน เพื่อจ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน เงินสำรองจ่าย จำนวน 5          500,000 บรรเทาความเดือดร้อน สำนักปลัดฯ
ไว้จ่ายในกรณีเร่งด่วน หรือบรรเทาความเดือด กอง ของประชาชนหรือกิจการ กองคลัง   กองช่าง
ร้อนของประชาชนหรือ ที่ไม่สามารถคาดการล่วง กองการศึกษา
กิจการที่ไม่สามารถคาดการ หน้า จำนวน 5 กอง กองสาธารณสุขฯ
ล่วงหน้า จำนวน 5 กอง
4 กล้องวงจรปิด ภายในตำบลบางกุ้ง
-กล้องวงจรปิด ม.1 ตามจุดเสี่ยง เชื่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กล้องวงจรปิด ม.1 ตามจุดเสี่ยง              60,000 ชุมชนมีความปลอดภัย
ต่อเข้าป้อมตำรวจ ติดตั้ง จำนวน 2 จุด การให้บริการประชาชน เชื่อมต่อเข้าป้อมตำรวจ ติดตั้ง ในชีวิต ทรัพย์สิน จำนวน
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 แยกหน้า 519 ครัวเรือน
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
จุดที่ 1 แยกโรงงาน ส.มณีโชค
งบประมาณ 60,000.-
รวม        5,844,000      13,108,000      11,003,000
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (จัดอบรมเพิ่มความรู้ทางกฎหมาย อาชีพ อินเตอร์เน็ตตำบล)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่าง ๆ
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึก เพื่อพัฒนาบุคลากรใน บุคลากรในองค์กรได้          200,000 บุคลากรในองค์กรได้ สำนักปลัดฯ
อบรมและศึกษาดูงานทั้งใน องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เข้ารับการอบรม จำนวน เข้ารับการอบรม จำนวน กองคลัง
ประเทศและต่างประเทศ 25 คน 25 คน
-ทุนการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทุนการศึกษา จำนวน 1          200,000 ทุนการศึกษาจำนวน 1 สำนักปลัดฯ
การให้บริการประชาชน โครงการ โครงการ
-ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา              40,000 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลัก สำนักปลัดฯ
ครุศาสาตร์บัณฑิต การให้บริการประชาชน หลักสูตรครุศาสาตร์บัณฑิต สูตรครุศาสาตร์บัณฑิต
-โครงการอบรมทบทวนเจ้า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ มีผู้ร่วมโครงการ              20,000 มีความรู้ความสามารถ สำนักปลัดฯ
หน้าที่และอาสาสมัครป้องกัน องค์กรแห่งการเรียนรู้ จำนวน 20 คน จำนวน 20 คน
และบรรเทาสาธารณภัย
-การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1 ผลิตน้ำยา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการ มีผู้ร่วมโครงการ จำนวน 120 คน              20,000              20,000              20,000 กลุ่มอาชีพเข้มแข็งสร้าง สำนักปลัดฯ
ล้างจาน สบู่ แชมพู ,การส่งเสริมกลุ่ม แก้ไขปัญหาความยากจน รายได้เพิ่ม จำนวน 120 ราย
อาชีพ ม.2 พร้อมจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,การจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำน้ำยาล้างจานและทำน้ำพริก ม.2, การส่ง
เสริมอุตสาหกรรมหมู่บ้าน ม.1, โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ม.3, การส่งส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.3
ทำน้ำแฟนซีใส่กระบอกไม้ไผ่ ( เช่น น้ำมะพร้าว,น้ำลำไย, น้ำองุ่น ฯลฯ) และจัดซื้ออุปกรณ์การทำเบอเกอรี่, ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพบ้านบางหมัน ม.4, จัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ม.1
-โครงการฝึกอบรมสร้างทักษะความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ บุคลากรในองค์กรได้              50,000 บุคลากรในองค์กรได้ สำนักปลัดฯ
วิธีการปฏิบัติงานและหลักคุณธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ เข้ารับการอบรม 25 คน เข้ารับการอบรม 25 คน กองคลัง   กองช่าง
จริยธรรม กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (จัดอบรมเพิ่มความรู้ทางกฎหมาย อาชีพ อินเตอร์เน็ตตำบล)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
2 ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนต่าง ๆ
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ เงินสมทบกองทุนประกัน          185,000 สมทบกองทุนประกัน สำนักปลัดฯ, กองช่าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สังคม จำนวน 3 กอง สังคม จำนวน 3 กอง กองการศึกษาฯ
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำ          150,000 สมทบกองทุนบำเหน็จ สำนักปลัดฯ
ข้าราชการ องค์กรแห่งการเรียนรู้ นาญข้าราชการ จำนวน 1 แห่ง บำนาญข้าราชการ 1แห่ง
-อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เพื่อสนับสนุนให้ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้              60,000 ป้องกัน/แก้ไขปัญหา สำนักปลัดฯ
เอาชนะยาเสพติด จ.สุพรรณบุรี ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ.สพ. ยาเสพติดในชุมชน
(ศตส.จ.สุพรรณบุรี) ในการบริหาร จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน
-เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ เงินช่วยเหลืองบประมาณ          300,000 ช่วยเหลืองบประมาณราย สำนักปลัดฯ
เฉพาะการของกิจการประปา องค์กรแห่งการเรียนรู้ รายจ่ายเฉพาะการของกิจการ จ่ายเฉพาะการของกิจการ
ประปา จำนวน 1โครงการ ประปา จำนวน 1 โครงการ
-เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ          118,080 เงินกองทุนหลักประกัน กองสาธารณสุขฯ
ตำบลบางกุ้งและกิจกรรมศูนย์พัฒนา ในการบริหาร และกิจกรรมศูนย์พัฒนา สุขภาพและกิจกรรมศูนย์
ครอบครัวในชุมชน(ศพค.) ครอบครัว จำนวน 2 โครงการ พัฒนาครอบครัวในชุมชน
จำนวน 2 โครงการ
-เงินช่วยทำศพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เงินช่วยทำศพ จำนวน                5,000 ช่วยทำศพ จำนวน 5 กอง สำนักปลัดฯ
ให้แก่บุคลลากร 5 กอง กองคลัง   กองช่าง
รวม        1,348,080              20,000              20,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1        7,430,580      13,328,000      11,023,000
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขต ค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะที่ชำรุดเสียหาย
-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 จำนวน 8 จุด, เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า          300,000            300,000 ชุมชนมีความปลอดภัย กองช่าง
จุดที่ไม่สว่างทุกจุด ซ่อมตามจุดที่ชำรุด พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในทรัพย์สิน จำนวน
และบ้านนายบุญช่วย พุ่มพฤกษ์, ย้ายเสา น่าอยู่ ทั้งตำบล จำนวน 519 ครัวเรือน 519 ครัวเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ม.4 บ้านบางหมันให้อยู่ริมถนน,ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟส่องทาง)รอบ ม.4, ซ่อมแซม ขยายเขตพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2
เช่น จากประตูน้ำ ตามคันคลองชลประทานสองขวาวถึงเขตติดต่อศาลาขาว ติดตั้งโคมไฟฟ้า 2 จุด, ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.3 เริ่มจากบ้านนายเสวก สมบูรณ์ ถึงบ้านนางบุญลือ จันทร์สุขและขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนบ้านนายผ่าน รอดแก้ว,
ขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(โคมถนน) ม.1 ตั้งแต่บ้านน.ส.ทรายทอง วีระสุวรรณ และทั้งหมู่บ้านมะขามเรียง มีจำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 ไร่ผักถึงบ้านนายเป้า น้อยประเสริฐ จุดที่ 2 ซอยร้านโกแห๋ว จุดที่ 3 ข้างบ้านนายวิสูตร วีระสุวรรณ,
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 เริ่มจากบ้านนางสมร เปี่ยมทองถึงบ้านนางวาสนา แซ่ตั้ง,ขยายเขตไฟฟ้ารอบบึงลาดตาค่อน, อุดหนุน
ขยายเขตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และภายในตำบลบางกุ้ง,ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาล
2 ขยายท่อเมนและระบบจ่ายน้ำประปา
เช่นฝั่งท่อเมนประปา ม.1 – ม.4 เช่น เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ขยายเขตประปา ยาว 866          250,000 ครัวเรือนมีน้ำสะอาด กองช่าง
ขยายท่อแมนประปา ม.3 บริเวณบ้าน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ม. จำนวน 1 สาย ใช้ จำนวน 519 ครัวเรือน
นายคำศรี ลอเหลืองส่งถึงบ้านนาย น่าอยู่
จวน พรหมจันดา ,ข้างบ้านกำนันลำจวน
ลำจวน อ้อมทอง ถึงบ้านนายจัด กิ่มสาตร์
และปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
3 ก่อสร้าง และขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          146,000            230,000        3,480,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
จำนวน 6 จุด จุดที่ 1 เริ่มจากบ้านนาย พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง จุดที่ 1 ถนนกว้าง 4 ม. หนา 0.15 (งบกรมส่งเสริมฯ) คมนาคมสะดวกขึ้น
อเนก วีระเทศถึงบ้านนายประจวบ น่าอยู่ ม. ยาว 75 ม. หรือมีผิวจราจร คสล. จำนวน 202 ครัวเรือน
ลออทรัพย์, จุดที่ 2 เริ่มจากข้างบ้านนาย ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.จุดที่ 2 ถนน
คำนวลวีระสุวรรณ ถึงบ้านนายสมาน กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 65 ม.
แซ่ลอ จุดที่ 3 เริ่มจากบ้านนายอนันต์ หรือมีผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า
วีระสุวรณ ถึงบ้านนายแว่น บริบูรณ์มี 260 ตร.ม. จุดที่ 3 ถนนกว้าง 5 ม.
จุดที่ 4 เริ่มจากนานางประคอง พงษ์ศิริ ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 4
ถึงคลองชลประทานสามนาค จุดที่ 5 ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.หนา
บริเวณหลังบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวิเชียร 0.15 ม.
รอรีเลิศ ถึงบ้านนางจรรยาณัชย์
ธัญรุ่งโรจน์ จุดที่ 6 บริเวณบ้านนาง
นวลหยี่ แย้มมณีชัย (ซอย 1)ถึงบ้าน
นายอุดมพงษ์ แซ่เรือง (ซอย 11)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            351,800 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ม.3 เริ่มจากทางเข้าบ้านนายสำราญ พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ถนนกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว คมนาคมสะดวกขึ้น
คชาพันธุ์ น่าอยู่ 80 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. จำนวน 128 ครัวเรือน
ไม่น้อยกว่า320 ตร.ม.
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
- ก่อสร้าง และขยายถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้าง และขยายถนนคอนกรีต          500,000            500,000        1,690,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ม.1-ม.4 เช่น พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง (งบกรมส่งเสริมฯ) คมนาคมสะดวกขึ้น
เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 น่าอยู่ จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน
บริเวณสะพานบ้านบางกุ้งถึงหน้าโรงเรียนบ้านบางกุ้ง, ก่อสร้างลูกระนาด ม.1 จำนวน 3 จุด   จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายดำรงศักด์   วีระเทศ
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายธนกฤต รถมณี จุดที่ 3 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร, เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4
เริ่มจากบริเวณร้านขั้วโลกน้ำแข็งถึงบ้านนายหน่ำ สมรศรี (วงแหวน), ก่อสร้างแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดปากดูดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณเรียบถนนมาลัยแมน 321
-ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2,ม.3 เริ่มจาก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถนนลาดยาง ม.2,ม.3 ถนน          3,000,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
หน้าบ้านนายเกรียงศักดิ์ สง่างาม ถึงบึง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. (งบกรมส่งเสริมฯ) คมนาคมสะดวกขึ้น
ลาดตาค่อนและรอบบึงลาดตาค่อน น่าอยู่ 519 ครัวเรือน
-ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            150,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
เริ่มจากบริเวณที่ดินนายสัญญา พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ถนนกว้าง 1 ม. หนา 0.15 ม. ยาว คมนาคมสะดวกขึ้น
แย้มมณีชัย ถึงศาลเจ้าพ่อบางกุ้ง น่าอยู่ 185 ม. หรือมีผิวจราจร คสล.ไม่ จำนวน 212 ครัวเรือน
น้อยกว่า 185 ตร.ม.
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุด          908,000        3,211,000 ครัวเรือนมีการ
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณ พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ที่ 1 ถนนกว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) คมนาคมสะดวกขึ้น
ทางเข้าบึงลาดตาค่อนข้างบ้านนาย น่าอยู่ ยาว 1,020 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 519 ครัวเรือน
คำศรี ลอเหลืองส่ง ถึงบึงลาดตาค่อน 5,100 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0-0.5 ม.
จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนายเรียง จุดที่ 2 ถนนกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ครัวเรือนมีการ
แซ่กวาง ถึงบ้านนางบุญลือ จันทร์สุข ยาว 450 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวกขึ้น
1,800 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0-0.5 ม. 519 ครัวเรือน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1- เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม          154,000            300,000            450,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ม.4 เช่น ม.1 เริ่มจากนานายทิม บริบูรณ์มี พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง เหล็ก จำนวน 4 ชุมชน คมนาคมสะดวกขึ้น
ถึงนานางประคอง พงษ์ศิริ (อบจดูแล), น่าอยู่ จำนวน 4 ชุมชน
ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และไหล่ถนน ม.1 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร และบริเวณหน้าบ้านนายแสง ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายฉลวย โรจน์บุญถึงและเริ่มจากบ้านนางสุนันทา อ้อมทองถึงประตูน้ำ, ปรับรปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณประปาเทศบาล(บึงลาดตาค่อน)
-ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ขยายถนน คสล.พร้อมปรับปรุง              88,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ปรับปรุงฝาบ่อพัก ม.2 เริ่มจากข้างที่ดิน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ฝาบ่อพัก ม.2 ถนนกว้าง 1 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
นายสัญญา แย้มมณีชัยถึงศาลเจ้าพ่อบางกุ้ง น่าอยู่ ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. จำนวน 84 ครัวเรือน
5 ก่อสร้างขยายถนนดิน ถนนดิน ถนนลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก
-ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างถนนดินขนาดฐานกว้าง              96,000            500,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ม.4 บริเวณทางเข้าบ้านเริ่มจากทางข้าง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง เฉลี่ย 6 ม. ผิวกว้างเฉลี่ย 3 ม. สูง คมนาคมสะดวกขึ้น
บ้านนายบุญช่วย เคหะนาค ถึงหน้า น่าอยู่ เฉลี่ย 2.20 ม.พร้อมลงหินคลุกผิว จำนวน 105 ครัวเรือน
บ้านนายบุญศรี เคหะนาค, จากบ้านนายบุญช่วย เคหะนาค ถนน หนา 0.15 ม.
ถึงวัดบางกุ้งเหนือ, เริ่มจากนานายรุ่งเรือง พวงศุภวิวัฒน์ ถึงบริเวณบ้าน น.ส.ขวัญใจ บุญสุข
-ถมดินพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถมดินพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ              55,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ม.1 บริเวณนา พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
นายพร วีระเทศ น่าอยู่ จำนวน 202 ครัวเรือน
-เสริมดินพร้อมลงหินคลุกฝั่งตะวัน เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำเสริมดินพร้อมลงหินคลุกฝั่ง          580,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ออก ม.2 เริ่มจากบริเวณบึงลาดตาค่อน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ตะวันออก ม.2   ถนนกว้าง 3 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
ถึงนานายชาญชัย พึ่งเจริญสกุล , ฝั่ง น่าอยู่ ยาว 700 ม. จำนวน 84 ครัวเรือน
ตะวันตก ม.2 เริ่มจากบึงลาดตาค่อนถึงนานายชาลี   โพธิ์ทอง
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-เสริมดินพร้อมลงหินคลุก ม.1 เริ่มจาก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง เสริมดินพร้อมลงหินคลุก ถนน              85,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
นานายทำ ประเสริฐสิริสิทธิ์ ถึงนานาย พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กว้าง 3 ม. ยาว 960 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
พิน วีระสุวรรณ ถึงบ้านนางอ่อน ลออเลิศ น่าอยู่ จำนวน 202 ครัวเรือน
-เสริมดินพร้อมลงหินคลุกพร้อมเสริม เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง เสริมดินพร้อมลงหินคลุก              85,000            800,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ท่อระบายน้ำ 2 จุด ม.3 เริ่มจากบึงลาด พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง พร้อมเสริมท่อระบายน้ำ 2 จุด คมนาคมสะดวกขึ้น
ตาค่อนถึงนานายมิตร วีทอง , เสริม น่าอยู่ จำนวน 2 โครงการ จำนวน 202 ครัวเรือน
ขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุกบริเวณบ้านนายประกอบ สิงห์พงษ์ จากคลองชลประทานสองขวา(ทางไปศาลเจ้าพ่อแสนตา)
-ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.2 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง สร้างถนนพร้อมลงหินคลุก            957,600 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
เริ่มจากนานางเรณู วีทอง ถึงนา พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ระยะทางยาว 600 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
นางเลี่ยม น่าอยู่ จำนวน 84 ครัวเรือน
-ก่อสร้างถนนลงหินคลุกพร้อมฝั่งท่อระ เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถนนลงหินคลุกฝั่งท่อระบาย          350,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
บายน้ำใต้ถนน ม.4 บริเวณที่สาธารณะ พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง น้ำ ถนนกว้าง 3.50 ม. ยาว 100 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
ข้างที่ดินนางสมใจ วงษ์ทองดี น่าอยู่ ใช้ท่อคสล.ปากรางลิ้น ศก.1 ม. 100 ท่อน 105 ครัวเรือน
-ก่อสร้างขยายถนนดิน ถนนดิน ถนน เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างขยายถนนดิน ถนนดิน            400,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก ม.1-ม.4 พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ถนนลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก คมนาคมสะดวกขึ้น
น่าอยู่ จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 519 ครัวเรือน
6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ถนนลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก ลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ม.2 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง          429,200 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มจากนานายกิตติ พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง จุดที่ 1 ถนนกว้าง 2.50 ม. หนา คมนาคมสะดวกขึ้น
ธนวีรเทศ(เจียม) ถึงนานายประสงค์ น่าอยู่ 0.15 ม. ยาว 1,330 ม. จุดที่ 2 ถนน จำนวน 84 ครัวเรือน
โรจน์บุญถึง จุดที่ 2 เริ่มจากคลองตลาด กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว
บริเวณนานายชาลี โพธิ์ทองถึงบึงลาดตาค่อน 675 ม.
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน            695,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ม.3 คันคลองสองขวาทั้ง 2 ฝั่ง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ลงลูกรัง ถนนกว้าง 2.50 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
น่าอยู่ ยาว 3,200 ม. จำนวน 202 ครัวเรือน
-ถมดินพร้อมลงหินคลุก ม.3 เริ่มจาก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ถมดินพร้อมลงหินคลุก ถนน        1,980,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
บึงลาดตาค่อน ถึงศาลเจ้าพ่อแสนตา พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. (งบกรมส่งเสริมฯ) คมนาคมสะดวกขึ้น
น่าอยู่ จำนวน 202 ครัวเรือน
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.2 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิน              35,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 เริ่มจากคลองชล พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง คลุก ม.2 จุดที่ 1ถนนกว้าง 3 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
ประทานสองขวา ถึงบ้านนายศิริ ม่วง น่าอยู่ ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 2 จำนวน 84 ครัวเรือน
พันธ์สิงห์ จุดที่ 2 เริ่มจากคลองชลประ ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 90 ม. หนา
ทานสองขวา ถึงบ้านนางมะลิ รอดจ้อย 0.15 ม. จำนวน 1 โครงการ
-ลงหินคลุก ม.4 เริ่มบริเวณถนน เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50              28,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน น.ส.วิมล พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ม. หนา 0.15 ม. ยาว 130 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
วงษ์มาดิษฐ์ จุดที่ 3 เสริมขยายถนน น่าอยู่ จำนวน 105 ครัวเรือน
คันคลองชลประทานสองขวาบริเวณ
บ้านนายจวน พรหมจันดา
- การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง            427,400 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ม.3 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มบริเวณหน้า พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ลูกรัง จุดที่ 1 ถนนกว้าง 2.50 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
บ้านนางบุญลือจันทร์สุข ถึงบ้านนาง น่าอยู่ หนา 0.15 ม. ยาว 145 ม. จุดที่ 2 จำนวน 202 ครัวเรือน
เดือน ผ่องอำไพ จุดที่ 2 รอบบึงลาดตาค่อน ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 1,800 ม.
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.1 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถนนลงหินคลุก จุดที่ 1 ถนน              89,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มจากถนนคอน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม หนา 0.10 ม. คมนาคมสะดวกขึ้น
กรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนาย น่าอยู่ จุดที่ 2 ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 1,000 จำนวน 202 ครัวเรือน
ธนณัฎฐ์ชวัล (บ้านหมอดู) ถึงข้างบ้าน ม. หนา 0.15 ม.
น.ส.อำนวย ประเสริฐสิริสิทธิ์ จุดที่ 2 เริ่ม
จากถนนมาลัยแมน 321 ข้างบ้านนาง
บัวลอย แซ่เรือง ถึงคลองชลประทานสามนาค
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.2 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถนนลงหินคลุก จุดที่ 1 ถนน              30,500 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มจากคลองชล พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.10 คมนาคมสะดวกขึ้น
ประทานสองขวาข้างประตูน้ำบางกุ้งถึง น่าอยู่ ม. จุดที่ 2 ถนนกว้าง 3 ม. ยาว จำนวน 84 ครัวเรือน
นานางพิมพันธ์ พรหมศิริ จุดที่ 2 เริ่มจาก 45 ม. หนา 0.10 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนาย
นพดล สัจจะวัฒนากิจ ถึงบ้านนายย้อย เรืองทอง
-ปรับปรุงถนนถมดินก่อสร้างประตู เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถนนถมดิน ก่อสร้าง            250,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
ปิด-เปิด พร้อมโรงเรีอน 1 หลัง ม.2 เริ่ม พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ประตูปิด-เปิด พร้อม จำนวน 84 ครัวเรือน
จากทางเข้านายทอย้อย เรืองทองถึง น่าอยู่ โรงเรือน 1 หลัง
ประตูน้ำ ม.2 บ้านนายขาล ลอสุวรรณ
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ถนน เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ถนน          500,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก ม.1-ม.4 พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ลงลูกรัง ถนนลงหินคลุก จำนวน คมนาคมสะดวกขึ้น
น่าอยู่ 4 ชุมชน จำนวน 519 ครัวเรือน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.2 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถนนลงหินคลุก จุดที่ 1 ถนน              10,500            133,500 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1เริ่มจากถนนคอน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.10 คมนาคมสะดวกขึ้น
กรีตเสริมเหล็กข้างที่ดินนายไพรงาม น่าอยู่ ม. จุดที่ 2 ถนนกว้าง 3 ม. ยาว จำนวน 84 ครัวเรือน
วีระสันติธรรม ถึงบ้านนางสมร เปี่ยมทอง 2,150 ม. หนา 0.10 ม.
จุดที่ 2 เริ่มจากไร่นายวัฒนศักดิ์ มลิชัย
ถึงนานางทองใบ ทับแก้ว
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.3 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำถนนลงหินคลุก จุดที่ 1 ถนน          377,700            121,500 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
จำนวน 6 จุด จุดที่ 1 เริ่มจากบึงลาดตาค่อน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กว้าง 3 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.10 คมนาคมสะดวกขึ้น
ถึงเขตติดต่อบริเวณ ม.6 ตำบลศาลาขาว น่าอยู่ ม. จุดที่ 2 ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 500 จำนวน 202 ครัวเรือน
จุดที่ 2 เริ่มจากนานายบุญช่วย เปรมจันทร์ ม. หนา 0.10 ม. จุดที่ 3 ถนนกว้าง
วงษ์ถึงนานายเรียน เรืองทอง จุดที่ 3 3 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.10 ม.
เริ่มไร่นางศศิธร สง่างามถึงศาลเจ้าพ่อ จุดที่ 4 ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 1,500
แสนตา จุดที่ 4 เริ่มจากบ้านนางอุ่นเรือน ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 5 ถนนกว้าง
ลอสุวรรณถึงเขตติดต่อตำบลสระแก้ว 3 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
จุดที่ 5 เริ่มจากบ้านนายบุญช่วย พุ่มพฤกษ์
ถึงบ้านนางละเอียด พุ่มพฤกษ์ จุดที่ 6
เสริมขยายถนนลงหินคลุก บริเวณแยก
บ้านนายสิทธิ กวางกมล
-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ม.3 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อม            750,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
บริเวณข้างบ้านนายสุข วีทอง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง โรงเก็บของจำนวน 1 โครงการ การเกษตรอย่างเพียง
น่าอยู่ พอ 202 ครัวเรือน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
7 ขุดลอกคูคลอง
-ขุดลอกคูคลอง ม.1 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ขุดลอกคูคลอง จุดที่ 1 ปรับปรุง              67,700              70,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
จากแม่น้ำท่าว้าถึงบริเวณหลังโรงสีข้าว พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ใหม่ปากกว้าง 3.50 ม. ฐานกว้าง จำนวน 202 ครัวเรือน
เบ้ยงฮวด สภาพเดิมปากกว้าง 3 ม. ฐาน น่าอยู่ 1.50ม. ลึก 2 ม. จุดที่ 2 ปรับปรุง
กว้าง 0.50 ม ลึก 1 ม. ยาว 700 ม. จุดที่ 2 ใหม่ปากกว้าง 3.50 ม. ฐานกว้าง
จากแม่น้ำท่าว้าถึงคลองชลประทาน 1.50 ม. ลึก 2 ม. ยาว 200 ม.
(สองขวา-สามชุก) จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณนานางจันทภา วีระเทศ ถึงคลองชลประทาน
สามนาค สภาพเดิมปากกว้าง 3 ม. ฐานกว้าง 0.50 ม. ลึก 1 ม. ยาว 200 ม.
-ขุดลอกคูคลองม.4 จุดที่ 1 เริ่มจาก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำขุดลอกคูคลอง ม.4 2 จุด              60,000              35,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
บ้านนายธีระวัฒน์ ลอสุวรรณและ พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง จำนวน 1 แห่ง การเกษตรอย่างเพียง
นางสำเริง รูปสม ถึงบ้านนายสมิง น่าอยู่ พอ 105 ครัวเรือน
การะเวกและแม่น้ำท่าว้า จุดที่ 2 เริ่มจากข้างที่ดินนางสมใจ วงษ์ทองดี
-ขุดลอกคูส่งน้ำ ม.2 เริ่มจากบึงลาดตาค่อน เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ กว้าง 4              81,600 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
ถึงนานายขันธ์ สอแอง สภาพเดิมปาก พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ม. ลึก 3 ม. ฐานกว้าง 2 ม. การเกษตรอย่างเพียง
กว้าง 3 ม.ลึก 2 ม. ฐานกว้าง 1 ม.ยาว น่าอยู่ ยาว 1,090 ม. พอ 84 ครัวเรือน
1,090 ม.
-ขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมเสริมปาก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ขุดลอกร่องระบายน้ำและท่อ            250,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
บ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริม พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ระบายน้ำ ม.2 เระยะทางยาว จำนวน 84 ครัวเรือน
เหล็ก ม.2 เริ่มจากหลังศาลเจ้าพ่อบางกุ้ง น่าอยู่ 457 ม.
ถึงตีนสะพานข้ามแม่น้ำท่าว้า
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ขุดลอก คู คลอง ส่งน้ำ ม.1-ม.4 เช่น เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ขุดลอก คู คลอง ส่งน้ำ              80,000            100,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
กำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง ม.3 พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ระยะ 2,000 ม. การเกษตรอย่างเพียง
จำนวน 2 จุด และภายในตำบลบางกุ้ง, น่าอยู่ พอ 519 ครัวเรือน
ค่ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ,
ขุดลอกคลองระบายน้ำจากแยกศาลเจ้าพ่อ
แสนตา ถึงบึงลาดตาค่อน
-ขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะ ม.2 (เป็นการ เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะ              50,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
ลอก) และขุดลอกคลองตลาดเริ่มจาก พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง (เป็นการลอก)   และขุดลอก การเกษตรอย่างเพียง
บริเวณบึงลาดตาค่อนถึงแม่น้ำท่าว้า น่าอยู่ คลองตลาด ระยะทาง 1,500 ม. พอ 84 ครัวเรือน
8 ก่อสร้างเสริมคันดินกั้นน้ำ พร้อม
ประตูปิด-เปิด
-ก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำเปิด- เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำ        3,000,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
ปิด พร้อมโรงเรือน และดาดคอนกรีต พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง เปิด-ปิด พร้อมโรงเรือน และ (งบกรมส่งเสริมฯ) การเกษตรอย่างเพียง
คูน้ำ พร้อมถนน คสล.เรียบคูส่งน้ำ ม.2 น่าอยู่ ดาดคอนกรีตคูน้ำ ม.2 ถนน พอ 84 ครัวเรือน
เริ่มจากแม่น้ำท่าว้าถึงบ้านนายประเสริฐ คาบุตรดี กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.
-ก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิดพร้อมโรง เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิดพร้อม        1,000,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
เรือน 1 หลัง ม.3 บริเวณบ้านนายวิเชียร พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง โรงเรือน 1 หลัง จำนวน 1 แห่ง (งบกรมส่งเสริมฯ) การเกษตรอย่างเพียง
สมบูรณ์ (อ่าวมะม่วง) น่าอยู่ พอ 202 ครัวเรือน
-ก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิด ม.3 บริเวณ เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิด              79,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
นานายไพรงาม วีระสันติธรรมถึงบึง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง จำนวน 1 แห่ง การเกษตรอย่างเพียง
ลาดตาค่อนฝั่งตะวันตก น่าอยู่ พอ 202 ครัวเรือน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-เสริมคันคลองม.3 เริ่มจากนานาย เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง เสริมคันคลอง ถนนกว้าง            650,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
ประกอบ สิงห์พันธุ์ ถึงบึงลาดตาค่อน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 400 การเกษตรอย่างเพียง
น่าอยู่ ม. จำนวน 1 สาย พอ 202 ครัวเรือน
-ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ม.4 บริเวณ เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำประตูระบายน้ำและทำคัน            870,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
บ้านนางลำดวน ศรีทองทาบ, ทำคัน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กั้นน้ำแม่น้ำท่าว้า จำนวน การเกษตรอย่างเพียง
กั้นน้ำแม่น้ำท่าว้า ทั้ง 2 ฝั่ง ภายใน น่าอยู่ 2 แห่ง พอ 202 ครัวเรือน
ตำบลบางกุ้ง
-ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ม.2 ข้างบ้าน เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง -ทำเขื่อนกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง            300,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
นายขาล ลอสวรรณ ถึงคลองชล พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง จำนวน 84 ครัวเรือน
ประทานสองขวาและรอบสระหลวง น่าอยู่
-ก่อสร้างเสริมคันดินกั้นน้ำ ม.2 เริ่มจาก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง สร้างเสริมคันดินกั้นน้ำ            450,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
บึงลาดตาค่อนข้างนานางพยุง ราจันพันธ์ พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 850 ม. การเกษตรอย่างเพียง
ถึงนานางขวัญใจ พึ่งเจริญสกุล น่าอยู่ หนา 0.50 ม. พอ 84 ครัวเรือน
-ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ พร้อม เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง สร้างประตูเปิด- ปิดน้ำ            513,800 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
โรงเรือน 1 หลัง ม.1 เริ่มจากข้าง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง พร้อมโรงเรือน 1 หลัง การเกษตรอย่างเพียง
บ้านนายเสาร์ ประเสริฐสิริสิทธิ์ น่าอยู่ จำนวน 1   แห่ง พอ 307 ครัวเรือน
-ย้ายหรือปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ย้ายประตูน้ำจากคลองสอง          100,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
ม.3 จำนวน 2 จุด   จุดที่ 1 ข้างบ้าน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ขวาไปบริเวณข้างบ้านนาย การเกษตรอย่างเพียง
นายสุข วีทอง จุดที่ 2 บึงลาดตาค่อน น่าอยู่ สุข วีทอง พอ 202 ครัวเรือน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ ม.3 บริเวณ เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ          350,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
บึงลาดตาค่อนฝั่งตะวันตกบริเวณที่นา พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง จำนวน 1 แห่ง การเกษตรอย่างเพียง
นายไพรงาม วีระสันติธรรม, วางท่อ น่าอยู่ พอ 202 ครัวเรือน
ระบายน้ำและก่อสร้างบานประตูระบายน้ำ ม.2 และ ม.3
9 ก่อสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำ ฝั่งท่อ
ระบายน้ำ ฝาตะแกรงร่องระบายน้ำและบ่อพัก
-ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กม.4 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม          450,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณที่ดินนาย พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง เหล็ก ศก. 1 ม. จุดที่ 1 ยาว 100 ม. จำนวน 519 ครัวเรือน
ณัฏฐภัค ทวีธรรมโชติกุล(อู่บางกุ้งกลการ) น่าอยู่ จุดที่ 2 ยาว 115 ม.
และจุดที่ 2 บริเวณที่ดินนางสมใจ วงษ์ทองดี
-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.3 จำนวน 3 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.3          550,000            450,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
จุด จุดที่ 1 เริ่มจากข้างบ้านนายประมวล พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ปากกว้าง จำนวน 202 ครัวเรือน
โกลาวัลย์ ถึงแม่น้ำท่าว้า จุดที่ 2 เริ่มจาก น่าอยู่ 0.50 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.80 ม.
ข้างบ้านนายไพโรจน์ มอญแช่มช้อย ถึงแม่น้ำท่าว้า จุดที่ 3 จุดที่ 2 ปากกว้าง 0.50 ม. ยาว
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ เริ่มจากข้างบ้านนายวิเชียร สง่างาม ถึงแม่น้ำท่าว้า 120 ม. ลึก 0.80 ม.
-ฝั่งท่อระบายน้ำทิ้งขนาด ศก. 1 ม. เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ฝั่งท่อระบายน้ำทิ้ง ขนาด ศก.        2,250,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
พร้อมบ่อพัก ม. 1 เริ่มจากปั๊มน้ำมันวิภา พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง 1 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด (งบกรมส่งเสริมฯ) จำนวน 202 ครัวเรือน
บริการ ถึงหน้าวัดบางกุ้งเหนือ น่าอยู่ 1 ม. ระยะทางยาว 1,600 ม.
-ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กม.4 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. ศก.1 ม.              75,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
จำนวน 2 แห่ง คือบริเวณข้างแคมป์สาม พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง และท่อระบายน้ำ ศก 0.60 ม. เป็น จำนวน 105 ครัวเรือน
เหลี่ยม ถึงนานางสุดาพันธ์ รถมณี น่าอยู่ เปลี่ยนเป็นท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 1 ม.
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-วางท่อระบายน้ำทิ้งขนาด ศก 0.60 ม. เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง วางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม.          630,000              80,000              50,000 ลดปัญหาภาวะ กองช่าง
พร้อมบ่อพัก พร้อมถมดินและเทถนน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง พร้อมบ่อพัก สคล. ขนาด 0.60 ม. น้ำท่วม ได้
คสล. หลังท่อระบายน้ำ ม.1 เริ่มจาก น่าอยู่ ระยะทางยาว 485 ม. พร้อมถมดิน 202 ครัวเรือน
บริเวณหน้าโรงเรียนบางกุ้ง ถึงโรงงาน ส.มณีโชคพัฒนา, และเทถนน คสล.หลังท่อระบายน้ำ
ปรับปรุงซ่อมแซมฝาร่องระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบางกุ้งถึงบ้านนายชาญ มลิชัย, ปรับปรุงจากท่อระบายน้ำเป็นร่องระบายน้ำบริเวณ
หน้าบ้านนางเมตตา ศิริพรรณาภิรัตน์ ถึงแม่น้ำท่าว้า ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำทิ้ง และบ่อพัก คสล. จำนวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 เริ่มจากหน้าโรงเรียนบ้านบางกุ้ง ถึงแม่น้ำท่ว้า
แห่งที่ 2 ก่อสร้างฝั้งท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. บริเวณบ้านนายนพดล สัจจะวัฒนกิจ ถึงคลองระบายน้ำ บริเวณบ้านนายประนอม   คาบุตรดี
-ปรับปรุงซ่อมแซมขยายท่อ คสล. ม. 2 เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ทำขยายท่อ คสล. จำนวน 3 จุด              95,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
จุดที่ 1 บึงลาตาค่อนบริเวณที่ดินนาง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง การเกษตรอย่างเพียง
สุดาพันธ์ รถมณี จุดที่ 2 บริเวณนานาง น่าอยู่ พอ 307 ครัวเรือน
พรรณี มอญแช่มช้อย จุดที่ 3 นานางเรณู วีทอง
-ฝังท่อลอดถนนพร้อมร่องระบายฝา เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ท่อระบายน้ำลอดถนนกว้าง          311,900 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
ตะแกรงเหล็ก ม.2 เริ่มจากบ้านนางอาง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง 0.70 ม. ลึก 0.90 ม. ยาว จำนวน 84 ครัวเรือน
ลอสุวรรณ ถึงบ้านนายประนอม คาบุตรดี น่าอยู่ 113 ม.
- ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม        1,550,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
พร้อมบ่อพัก ม.3 จากบริเวณข้างบ้าน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง เหล็ก ศก. 1 ม. พร้อมบ่อพัก (งบกรมส่งเสริมฯ) จำนวน 202 ครัวเรือน
นายคำศรี ลอเหลืองส่งถึงบึงลาดตาค่อน น่าอยู่ ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 1.50
ลึก 1.80 ม. ทุกระยะ 15 ม.
-ก่อสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำ ฝั่งท่อ เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำ            500,000 ลดปัญหาน้ำท่วม
ระบายน้ำ ฝาตะแกรงร่องระบายน้ำ พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง ฝั่งท่อระบายน้ำ ฝาตะแกรงร่อง จำนวน 519 ครัวเรือน
และบ่อพัก ม.1-ม.4 น่าอยู่ ระบายน้ำ และบ่อพัก จำนวน
4 ชุมชน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
- ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม            700,000 ลดปัญหาน้ำท่วม กองช่าง
พร้อมบ่อพัก และประตูปิด-เปิดน้ำ พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง เหล็ก ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 307 ครัวเรือน
ม.4 เริ่มจากข้างบ้านนายธีระวัฒน์ น่าอยู่ และประตูปิด-เปิด จำนวน 1 สาย
ลอสุวรรณถึงบ้านนานสมิง การระเวก
10 ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูคลอง เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริม          300,000            410,000 เกษตรกรมีน้ำเพื่อ กองช่าง
ส่งน้ำ ม.1 เริ่มจากแม่น้ำท่าว้าข้างบ้าน พื้นฐานสู่ความเป็นเมือง เหล็กคูคลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง การเกษตรอย่างเพียง
นายเสาร์ ประเสริฐสิริสิทธิ์ถึงบ้านนาย น่าอยู่ 2 ม. ยาว 212 ม. ลึก 1 ม. พอจำนวน 519 ครัวเรือน
วิสูตร วีระสุวรรณ และภายในตำบลบางกุ้ง จำนวน 4 ชุมชน
11 ก่อสร้างทางเดินเท้าเรียบชายแม่น้ำท่า เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ก่อสร้างทางเดินเท้าเรียบชาย        2,500,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
ว้า เริ่มจากสะพาน คสล.บางกุ้ง ม.1 พื้นฐานสู่ความเป็นเมือง แม่น้ำท่าว้า กว้าง 1.50 ม. (งบกรมส่งเสริมฯ) คมนาคมสะดวกขึ้น
ถึงสะพานไม้ข้างวัดบางกุ้งเหนือ ม.4 น่าอยู่ จำนวน 1 สาย จำนวน 519 ครัวเรือน
12 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง สร้างสะพานคอนกรีต ขนาด          6,000,000 สะพานคอนกรีตเสริม กองช่าง
ม.4 บริเวณข้างวัดบางกุ้งเหนือ, พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง กว้าง 6 ม. ยาว 50 ม. (งบกรมส่งเสริมฯ) เหล็กจำนวน 2 แห่ง
ม.3 ข้างบ้านนายสมจิตต์ ศิริพันธุ์สิน น่าอยู่
13 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
-ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีต เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคสล.          100,000              30,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
เสริมเสริมเหล็ก ม.2 และภายใน พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง บางกุ้งบริเวณคอสะพานทั้ง 2 คมนาคมสะดวกขึ้น
ตำบลบางกุ้ง น่าอยู่ ฝั่ง และภายในตำบลบางกุ้ง จำนวน 519 ครัวเรือน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
14 ซ่อมแซมสะพานไม้ เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง ซ่อมแซมคอสะพานไม้          100,000 ครัวเรือนมีการ กองช่าง
เช่น ม.4 ข้างวัดบางกุ้ง พื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง จำนวน 4 ชุมชน คมนาคมสะดวกขึ้น
เหนือ, ม.3 บริเวณข้างบ้านนายสมจิตต์ น่าอยู่ จำนวน 519 ครัวเรือน
ศิริพันธุ์สิน ม.2 บริเวณไร่นาย
วัฒน์ศักดิ์ มลิชัย และในตำบลบางกุ้ง
รวม      11,841,500      14,981,800      24,190,400
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 จัดซื้อถังขยะรองรับขยะในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อถังขยะจำนวน          300,000 ถังขยะจำนวน กองสาธารณสุขฯ
และถนนสาธารณะ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 100 ใบ 100 ใบ
2 ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ เพื่อให้ประชาชนมี ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ          400,000 ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะ กองสาธารณสุขฯ
มูลฝอย สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ไม่เกิน 400,000 บาท/ปี 400,000.-บาท
3 ป้ายบอกซอย บอกทาง บอกเขต
ป้ายจราจร กระจกโค้ง และไฟกระพริบ
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น เพื่อสนับสนุนให้ ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร เช่น              50,000 ลดปัญหาการสูญเสีย สำนักปลัดฯ
แผงกั้นจราจร ตู้ไฟจราจร กรวยยาง ประชาชนมีส่วนร่วม แผงกั้นจราจร ตู้ไฟจราจร กรวย ชีวิตและทรัพย์สิน
จราจร การ์ดเลนช่วงโค้งบางกุ้ง ในการบริหาร ยางจราจร การ์ดเลนช่วงโค้งบางกุ้ง จำนวน 519 ครัวเรือน
บ่อหลวง ฯลฯ บ่อหลวง ยาว 12 ม. ฯลฯ จำนวน 1 แห่ง
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-จัดซื้อกระจกโค้งตามทางแยกพร้อม เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อกระจกโค้งตามทางแยก          100,000            100,000 ลดปัญหาการสูญเสีย กองช่าง
ติดตั้งทั้งตำบล เช่น ม.1ติดตั้งกระจก คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมติดตั้งทั้งตำบล ชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน
โค้งภายในชุมชนบ้านมะขามเรียง, ม.2 519 ครัวเรือน
ติดตั้งกระจกโค้ง (ทุกโค้ง) พร้อมป้ายบอกเตือน
“โค้งอันตราย” และการ์ดเลน
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-โครงการรณรงค์ทำความสะอาด เพื่อให้ประชาชนมี โครงการรณรงค์ทำความ              10,000 รณรงค์ทำความสะอาด กองสาธารณสุขฯ
และทำลายเชื้อโรค คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะอาดและทำลายเชื้อโรค และทำลายเชื้อโรค
จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ
-โครงการเฝ้าระวังและควบคุม เพื่อให้ประชาชนมี เพื่อป้องกัน/ระงับการแพร่              80,000 ประชาชนปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออกและจัดซื้อทราย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระจายของโรคไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือดออก
อะเบท และน้ำยาพ่นยุง จำนวน 519 ครัวเรือน จำนวน 519 ครัวเรือน
-โครงการตลาดน้ำและตลาดสด เพื่อให้ประชาชนมี มีผู้เข้าร่วมโครงการ        1,500,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุขฯ
เทศบาล คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน4 ชุมชน (งบกรมส่งเสริมฯ) จำนวน 4 ชุมชน
-โครงการเฝ้าระวังและควบคุม เพื่อให้ประชาชนมี เพื่อป้องกัน/ระงับการแพร่              40,000 ประชาชนปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนัขบ้า คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 519 ครัวเรือน จำนวน 519 ครัวเรือน
-โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีด เพื่อให้ประชาชนมี มีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีด          100,000 กำจัดวัชพืชและสิ่งกีด กองสาธารณสุขฯ
ขวางทางน้ำ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขวางทางน้ำทั้ง 4 ชุมชน ขวางทางน้ำทั้ง 4 ชุมชน
-โครงการฉีดยากำจัดวัชพืช เพื่อให้ประชาชนมี มีการฉีดยากำจัดวัชพืช              20,000 ฉีดยากำจัดวัชพืช กองสาธารณสุขฯ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง 4 ชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ เพื่อให้ประชาชนมี ประชาชนตำบลบางกุ้งได้รับ              40,000 ประชาชนตำบลบางกุ้ง ส่วนสาธารณสุขฯ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบริการในขั้นพื้นฐาน 519 ได้รับการบริการที่ดีและ
ครัวเรือน สะดวก 519 ครัวเรือน
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนคนดี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเกิด มีผู้ร่วมโครงการ              10,000 ชุมชนมีความเข้มแข็ง สำนักปลัดฯ
ศรีสุพรรณและหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ความเข้มแข็งในชุมชน จำนวน 100 ราย จำนวน 100 ราย
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เพื่อให้ประชาชนมี ประชาชนตำบลบางกุ้ง                9,000 ประชาชนตำบลบางกุ้ง สำนักปลัด
สำรวจ และบันทึกข้อมูล จปฐ. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการในขั้น ได้รับการบริการที่ดีและ
พื้นฐาน 519 ครัวเรือน สะดวก 519 ครัวเรือน
-อุดหนุนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตาม เพื่อให้ประชาชนมี โครงการสนับสนุนการรับ                1,500 สนับสนุนบริจาคโลหิต กองสาธารณสุขฯ
โครงการสนับสนุนการรับบริจาค คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริจาคโลหิตของกาชาดฯ ของกาชาด จำนวน
โลหิตของกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการ
รวม        1,160,500            100,000        1,500,000
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.3   แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่พร้อม
ปรับพื้นที่ ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
-จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้ผู้ดูแลมีการทำงาน จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ สนง.          400,000 ศูนย์เด็กเล็ก จัดวาง กองการศึกษา
และสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ที่สะดวก รวดเร็ว และสื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้อย่างเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ระเบียบ 5 คน
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.3   แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
-ต่อเติม ปรับปรุงอาคารและสถานที่ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ ปรับปรุงอาคารและสถานที่ จัด          500,000            200,000 อาคารและสถานที่ และมี กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร สำหรับเด็กเล็ก ซื้อและซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก เครื่องเล่นเด็กในศูนย์
เช่น ห้องน้า กั้นห้อง, ที่แปรงฟัน,ที่ตากผ้า, จำนวน 1 ศูนย์ จำนวน 1 ศูนย์
จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็กเล็กฯ
2 ค่าอาหารเสริม(นม) และค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้เด็กเล็ก/ นักเรียนมี สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ใน          685,600 สนับสนุนนมให้ กองการศึกษา
บ้านบางกุ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สุขภาพดีและมีการเจริญเติบ เด็กที่ขาดแคลน(รวม อปท.และ นักเรียนจำนวน 256 คน
โตตามเกณฑ์ที่กำหนด เทศบาล) จำนวน 256 คน
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาง เพื่อให้เด็กเล็ก/ นักเรียน สนับสนุนอาหารกลางวันใน          888,000 สนับสนุนอาหาร กองการศึกษา
กุ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสุขภาพดีและมีการเจริญ เด็กที่ขาดแคลน(รวม อปท.และ กลางวันให้นักเรียน
เติบโตตามเกณฑ์ที่กำหนด เทศบาล) 256 คน จำนวน 256 คน
3 โครงการส่งเสริมการศึกษา
-โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน, การ เพื่อให้เยาวชนและ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 180 คน          190,000 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา
ทัศนศึกษา,โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้ เพิ่ม จำนวน 180 คน
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,โครงการ ความสามารถ
อบรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการบริการด้านต่าง ๆ
รวม        2,663,600                        -            200,000
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.4   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุและเงินส่ง        1,698,000 ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลัง สำนักปลัดฯ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคน เสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. ใจในการดำรงชีวิตเพิ่ม กองสาธารณสุขฯ
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเบี้ย 283 คนๆ ละ 500.-บาท ต่อเดือน จำนวน 283 คน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลบางกุ้ง จำนวน 12 เดือน และมีผู้สูงอายุ
-โครงการสร้างหลักประกันรายได้ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
แก่ผู้สูงอายุตามนโบบายรัฐบาล จำนวน 283 คน
-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เงินส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ              40,000 ผู้พิการมีขวัญและกำลัง สำนักปลัดฯ
-ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการ ผู้พิการทุกคนในการดำรง อปท. 7 คน เทศบาล ใจในการดำรงชีวิตเพิ่ม
จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ชีวิต 1 คน และรัฐบาล 12 คน จำนวน 20 คน
3 เงินส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เงินส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ              18,000 ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญ สำนักปลัดฯ
เอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนในการ ผู้ป่วยเอดส์ อปท. 1 คน และกำลังใจใน
ดำรงชีวิต และเทศบาล 3 คน การดำรงชีวิตเพิ่ม
จำนวน 4 คน
รวม        1,756,000                        -                      -
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2.5   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีท้องถิ่นการจัด เพื่อให้ประชาชนมีส่วน โครงการจัดงานประ          400,000 มีส่วนร่วมในการจัด กองการศึกษา
งานปีใหม่ สงกรานต์ งานไทยทรงดำ ร่วมในกิจกรรม เพณีท้องถิ่น จำนวน กิจกรรม จำนวน
งานวันเด็ก แห่เทียน เข้าพรรษา ฯลฯ ประเพณีท้องถิ่น 4 ชุมชน 4 ชุมชน
2 ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญเกี่ยวกับ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม โครงการเนื่องในวันสำคัญ          350,000 ร่วมถวายความจงรักภักดี กองการศึกษา
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในกิจกรรมเกี่ยวกับพระ เกี่ยวกับสถาบัน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
มหากษัตริย์ พระบรมวงศานุ พระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ชุมชน
วงศ์ และเกี่ยวกับทางศาสนา จำนวน 4 ชุมชน
3 อุดหนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อสนับสนุนให้ อุดหนุนตามโครงการ                5,000 อุดหนุนตามโครงการ กองการศึกษา
เมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัด ประชาชนมีส่วนร่วม จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ในการบริหาร ประจำปี จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อสนับสนุนให้ อุดหนุนตามโครงการ                5,000 อุดหนุนตามโครงการ กองการศึกษา
เมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัด ประชาชนมีส่วนร่วม จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงาน ในการบริหาร จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ
กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อสนับสนุนให้ อุดหนุนตามโครงการ              30,000 อุดหนุนตามโครงการ กองการศึกษา
เมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัด ประชาชนมีส่วนร่วม จัดงานแห่เทียนพรรษา จัดงานแห่เทียนพรรษา
งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ในการบริหาร จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ
รวม          790,000                        -                      -
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 2      18,211,600      15,081,800      25,890,400
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 2      25,642,180      28,409,800      36,913,400

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>