ด้านการปรับปรุงองค์กร

1. ด้านการปรับปรุงองค์กร 

     จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์กร ให้สามารถรองรับการถ่ายโอนงานด้านต่าง ๆ และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย ในการมาติดต่อราชการ โดยมีโครงการที่จะดำเนินการดังนี้
1.1 โครงการก่อสร้างที่ทำการเทศบาล เพื่อการรองรับงานถ่ายโอนและการให้บริการประชาชน เช่น งานทะเบียนและบัตร
1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในองค์กร   
1.3 ปรับปรุงอัตรากำลัง สภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
1.4 สนับสนุนการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลให้สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นสถานที่น่าทำงาน เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น
1.5 โครงการให้ทุนการศึกษา และให้โอกาสพนักงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลให้เข้ารับการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
1.6 โครงการก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของตำบล
1.7 เพิ่มบริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และพัฒนาเสียงประชาสัมพันธ์ โดยการจัดตั้งศูนย์กระจายข่าว ด้วยระบบเสียงไร้สาย
1.8 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายให้ทั่วถึงทุกชุมชน
1.9 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กร สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติ(Action Research)ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่างๆ
1.10 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์  ปรับปรุงย่านชุมชน  และสถานที่ราชการ หน่วยต่าง ๆ ของเทศบาล ( อาทิ เช่น สำนักงานเทศบาล ที่ทำการงานป้องกันฯ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางกุ้ง ) และการจัดทำผังเมืองเทศบาลตำบลบางกุ้ง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่
1.11 การพัฒนาระดับตำบลมุ่งเน้นประสานการจัดแผน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>