ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความสงบสุข ปราศจากปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมยทรัพย์สิ่งของทางราชการ และของประชาชน ปัญหายาเสพติด  โดยมีโครงการที่จะดำเนินการดังนี้
2.1โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ที่มีฐานะยากจน  และผู้ป่วยโรคเอดส์
2.2 เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี “อยู่ดีมีสุข”
2.3 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.4 พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน  สร้างชุมชนเทศบาลตำบลบางกุ้งให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
2.5 ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุนชน การรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน
2.6 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชน และครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก
2.7 โครงการรณรงค์ป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2.8 ส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย
2.9 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายใน และภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>