โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

เอกสารประมาณราคาโครงการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งเทศบาลตำบลบางกุ้ง ที่ 568/ 2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม   2557
โครงการ   โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก     กว้าง 5 เมตร   ยาว 350 เมตร   หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,750 ตร.ม.   ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ   0-0.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 52 ลบ.ม.
เจ้าของ เทศบาลตำบลบางกุ้ง
สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่   1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ         กองช่าง เทศบาลตำบลบางกุ้ง
แบบเลขที่             -
ประมาณราคาตามแบบ จำนวน       1           แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15   ธันวาคม 2557
ลำดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR F ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)
1 ประเภทงานอาคาร
2 ประเภทงานทาง            837,714.20 1.3365        1,119,605.03
3 ประเภทงานชลประทาน
4 ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
5 งานอื่น ๆ
เงื่อนไข
เงินจ่ายลว่งหน้า 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%+ค่ากำไร 5.5        1,119,605.03
6 ป้ายมาตรฐาน   จำนวน   1 ป้าย
สรุป รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น        1,119,605.03
ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ    1,119,600.00
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)
ขนาดหรือพื้นที่งาน ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตร.ม.
           คณะกรรมการพิจารณาราคากลางแล้ว   ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางนี้ และให้ยึดถือ
ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>