ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

  1.  ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม DSC05560

     จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ให้สามารถมีพื้นฐานการศึกษาเทียบเคียงกับสถานศึกษาของเอกชน และจะสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้กับสถานศึกษาในพื้นที่  ให้สามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียน  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  ปัจจุบันการพัฒนาด้านการศึกษานับเป็นเรื่องที่สำคัญ จะต้องเร่งพัฒนาให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยมีโครงการดังนี้
5.1  สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสรมีมาตรฐาน เป็นต้นแบบตามความต้องการของชุมชน
5.2  สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสรมีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
5.3  สนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในพื้นที่
5.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นเยาวชนที่ดีและฉลาดในอนาคต
        5.5  โครงการสนับสนุนส่งเสริมระบบการศึกษานอกโรงเรียน
5.6  สนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนท้องถิ่นให้อยู่คู่กับลูกหลาน  เช่น ไทยทรงดำ แห่เทียนพรรษา สงกรานต์ เป็นต้น
5.7  สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น 5 ธันวามหาราช 12 สิงหามหาราชินี

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>