ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     จะมุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัยของประชาชน ทั้งด้านการรักษาความสะอาด พฤติกรรมด้านอุปโภค บริโภค       ที่กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน  และโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ  โดยมีโครงการที่จะดำเนินการ  ดังนี้
6.1  โครงการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
6.2  โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง  ให้สามารถรับยาเพื่อบำบัดรักษาในเบื้องต้น
6.3  โครงการป้องกันโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก และโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ
6.4  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
6.5  จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะ และ ทำความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และถังขยะในเขตเทศบาลตำบลบางกุ้ง
6.6  สนับสนุนการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
6.7  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
6.8  สนับสนุนการอบรม อสม. ให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถดูแลส่งเสริมคุณภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
6.9  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
6.10  ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและรักษาความสะอาด
6.11  สำรวจ ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม เฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>