การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศเทศบาลตำบลบางกุ้ง

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ด้วยเทศบาลตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ซึ่งเป็นพัสดุครุภัณฑ์ที่เกิดการชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป และไม่มีผู้ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้จริง หมดความจำเป็นในการใช้งานแล้ว จำนวน 149 รายการ โดยการขายทอดตลาด วิธีการประมูลราคาด้วยปากเปล่า ในอัตราขั้นต่ำที่คณะกรรมการประเมินราคากลางเป็นผู้กำหนด โดยถือราคารวม ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ทั้งสิ้น 6.342.-บาท (หกพันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)       ดังรายการต่อไปนี้

ที่ รายการครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาครุภัณฑ์(เดิม) ประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ ขั้นต่ำ
1 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 39 0006 3,000 20
2 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 39 0007 3,000 20
3 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 39 0008 3,000 20
4 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 39 0009 3,000 20
5 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 39 0010 3,000 20
6 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 48 0021 2,434 20
7 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 48 0022 2,434 20
8 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 48 0023 2,434 20
9 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0061 2,000 29
10 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0062 2,000 29
11 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0063 2,000 29
12 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0064 2,000 29
13 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0065 2,000 29
14 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0066 2,000 29
15 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0067 2,000 29
16 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0068 2,000 29
17 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0069 2,000 29
18 โต๊ะเอนกประสงค์   หน้าไวท์บอร์ท 400 53 0070 2,000 29
19 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0077 2,000 20
20 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 00078 2,000 20
21 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0079 2,000 20
22 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0080 2,000 20

 

ที่ รายการครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาครุภัณฑ์(เดิม) ประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ ขั้นต่ำ
23 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0081 2,000 20
24 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0082 2,000 20
25 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0083 2,000 20
26 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0084 2,000 20
27 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0085 2,000 20
28 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 55 0086 2,000 20
29 เก้าอี้เหล็กบุนวม 401 39 0008 430 20
30 เก้าอี้เหล็กบุนวม 401 39 0011 430 20
31 เก้าอี้เหล็กบุนวม 401 39 0012 430 20
32 เก้าอี้เหล็กบุนวม 401 39 0014 430 20
33 เก้าอี้เหล็กบุนวม 401 39 0019 430 20
34 เก้าอี้เหล็กบุนวม 401 39 0020 430 20
35 เก้าอี้เอนกประสงค์บุนวม 401 55 0181 430 30
36 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0213 430 17
37 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0232 430 17
38 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0245 430 17
39 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0246 430 17
40 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0247 1,300 17
41 เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ 401 46 0058 1,800 30
42 เก้าอี้ระดับ 3-6 401 46 0059 1,160 30
43 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 401 46 0060 1,200 30
44 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0097 65 9
45 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0098 65 9
46 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0099 65 9
47 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0100 65 9
48 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0101 65 9
49 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0102 65 9
50 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0103 65 9
51 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0104 65 9
52 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0105 65 9
53 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0106 65 9
54 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0107 65 9
55 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0108 65 9
56 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0109 65 9
ที่ รายการครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาครุภัณฑ์(เดิม) ประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ ขั้นต่ำ
57 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0110 65 9
58 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0111 65 9
59 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0112 65 9
60 เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก 401 49 0113 65 9
61 เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน 401 53 0160 1,500 30
62 เก้าอี้เอนกประสงค์บุนวม 401 55 0177 450 30
63 เก้าอี้เอนกประสงค์บุนวม 401 55 0181 450 30
64 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0213 200 17
65 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0232 200 17
66 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0245 200 17
67 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0246 200 17
68 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0247 200 17
69 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0252 200 17
70 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0264 200 17
71 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0272 200 17
72 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0275 200 17
73 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0280 200 17
74 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0283 200 17
75 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0289 200 17
76 เก้าอี้พลาสติก 401 55 0307 200 17
77 ชุดโซฟาชุดรับแขก 403 48 0002 19,000 1,100
78 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 406 49 0018 2,900 100
79 เครื่องพิมพ์ดีด 414 38 0001 8,600 57
80 เครื่องพิมพ์ดีด 414 40 0002 9,500 57
81 เครื่องคำนวณเลขชนิด   12 หลัก 415 41 0001 2,800 5
82 เครื่องคำนวณเลขชนิด   12 หลัก 415 48 0002 481.50 5
83 เครื่องคำนวณเลขชนิด   12 หลัก 415 48 0003 481.50 5
84 เครื่องคำนวณเลขชนิด   12 หลัก 415 48 0004 481.50 5
85 เครื่องคำนวณเลขชนิด   12 หลัก 415 48 0005 481.50 5
86 เครื่องปรับอากาศ 18,000 ยี่ห้อ โฟกัส 420 48 0003 23,300 1,017
87 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง 423 48 0002 17,150 10
88 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย 423 48 0003 18,100 10
89 เครื่องโทรสาร(FAX) Canonรุ่น Mu Hipass C70 424 44 0001 23,000 25
90 เครื่องโทรสาร(FAX) 424 53 0002 3,290 25

 

 ที่ รายการครุภัณฑ์  หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาครุภัณฑ์(เดิม) ประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ขั้นต่ำ
91 พัดลมตั้งพื้น 432 40 0002 1,600 19
92 พัดลมตั้งพื้น 432 40 0003 1,600 19
93 พัดลมตั้งพื้น 432 46 0004 1,367 19
94 พัดลมตั้งพื้น 432 46 0005 1,367 19
95 แผงพาร์ตติชันทึบ 100×160 ซม. 481 48 0001 3,900 10
96 แผงพาร์ตติชันทึบ 100×160 ซม. 481 48 0002 3,900 10
97 แผงพาร์ตติชันทึบ 100×160 ซม. 481 48 0003 3,900 10
98 แผงพาร์ตติชันทึบ 100×160 ซม. 481 48 0004 3,900 10
99 แผงพาร์ตติครึ่งกระจกใส 481 48 0005 4,300 10
100 แผงพาร์ตติครึ่งกระจกใส 481 48 0006 4,300 10
101 แผงพาร์ตติชันทึบ 120×160 ซม. 481 48 0007 4,100 10
102 แผงพาร์ตติชันทึบ 120×160 ซม. 481 48 0008 4,100 10
103 แผงพาร์ตติชันทึบ 80×160 ซม. 481 48 0009 3,500 10
104 แผงพาร์ตติครึ่งกระจกใส 481 48 0010 4,500 10
105 แผงพาร์ตติครึ่งกระจกใส 481 48 0011 4,500 10
106 แผงพาร์ตติครึ่งกระจกใส 481 48 0012 4,500 10
107 เสาจบ MUP-65 481 48 0013 1,000 10
108 เสาจบ MUP-65 481 48 0014 1,000 10
109 เสาจบ MUP-65 481 48 0015 1,000 10
110 เสาจบ MUP-65 481 48 0016 1,000 10
111 เสาจบ MUP-65 481 48 0017 1,000 10
112 เสาจบ MUP-65 481 48 0018 300 10
113 เสาจบ MUP-65 481 48 0019 300 10
114 เสาจบ MUP-65 481 48 0020 300 10
115 เสาจบ MUP-65 481 48 0021 300 10
116 เสาจบ MUP-65 481 48 0022 300 10
117 เสาจบ MUP-65 481 48 0023 300 10
118 เสาจบ MUP-65 481 48 0024 300 10
119 เสาจบ MUP-65 481 48 0025 300 10
120 เสาจบ MUP-65 481 48 0026 300 10
121 เสาจบ MUP-65 481 48 0027 300 10
122 เสาจบ MUP-65 481 48 0028 300 10
123 เครื่องตีไขเอนกประสงค์ยี่ห้า MOULINEX 706 44 0001 3,290 44
124 เครื่องทำน้ำเย็น 439 49 0001 4,900 107
125 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 437 46 0001 3,400 20

 

 ที่ รายการครุภัณฑ์  หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาครุภัณฑ์(เดิม) ประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ขั้นต่ำ
126 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 437 46 0002 3,400 20
127 เครื่องดูดฝุ่น 438 46 0001 7,500 40
128 เครื่องคอมพิวเตอร์ 416 46 0002 42,900 47
129 เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book 416 48 0004 37,500 67
130 เครื่องสำรองไฟฟ้า 478 48 0003 2,800 50
131 เครื่องสำรองไฟฟ้า 478 48 0004 2,500 50
132 เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท ยี่ห้า Canon 479 51 0005 9,000 40
133 เครื่องสแกนเนอร์ 480 46 0001 3,600 40
134 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 452 48 0002 24,200 37
135 เครื่องซัมเมอร์และมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 055 45 0002 34,840 30
136 เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า   (ไดร์โว้) 055 46 0005 3,789 40
137 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 441 46 0001 7,700 167
138 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 441 46 0002 12,400 80
139 เครื่องพ่นยากำจัดวัชพืช 625 46 0001 19,000 150
140 เครื่องเล่นวีซีดี 455 49 0003 2,000 27
141 วิทยุเทป 461 40 0001 5,000 10
142 วิทยุเทป 461 48 0002 550 10
143 เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 462 40 0001 30,000 334
144 เครื่องบันทึกเสียง (MP 3)ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น VP-T8Z 460 50 0001 8,900 30
145 เลื่อยตัดไม้ชนิดเครื่องยนต์ 475 56 0001 13,375 84
146 เตียงพยาบาล 282 49 0001 2,000 20
147 เสาธง 046 44 0001 17,000 317
148 หอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ 477 41 0001 40,000 130
149 หอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ 477 41 0002 40,000 130

 

รวมเป็นจำนวนเงินที่จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ทั้งสิ้น 6.342-บาท (หกพันสามร้อย   สี่สิบสองบาทถ้วน)

ผู้สนใจการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง เทศบาลตำบลบางกุ้ง ระหว่างวันที่ 20 เดือน มกราคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-540444 ในวันและเวลาราชการ และจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

1. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประมูลราคาด้วยปากเปล่า ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๑.๒ หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๑.๓ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาด้วยปากเปล่า ต้องแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน             ต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลบางกุ้ง ในวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐น. และจะทำการประมูลราคาตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ในวันเดียวกัน

          2. หลักเกณฑ์การพิจารณาในการสู้ราคาครั้งนี้

๒.๑ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับเทศบาลตำบลบางกุ้งมากที่สุด ในการขายทอดตลาดครั้งนี้

๒.๒ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ให้สิทธิ์ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีสัญชาติไทยเข้าสู้ราคา

๒.๓ กรณีที่เห็นว่าเป็นการไม่สมควร เทศบาลตำบลบางกุ้งจะยกเลิกการขายทอดตลาด ครั้งนี้ และจะเปิดดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่เมื่อเวลาสมควร

3. การยกเลิกการขายทอดตลาด

ในกรณีที่มีการยกเลิกการขายทอดตลาดด้วยประการใด ๆ ก็ดี และถ้าให้มีการขายทอดตลาดใหม่ก็ดี หรือยกเลิกการประมูล โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ประมูลราคาไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การชำระเงิน

ผู้ที่ประมูลได้ ต้องชำระเงินทันทีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนเงินที่เหลือให้นำมาชำระภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันประมูล พร้อมทั้งรับพัสดุที่ขายทอดตลาด หรือจะชำระทั้งหมด พร้อมทั้งรับพัสดุไปก็ได้

     ๕. ในกรณีที่ผู้เข้าประมูลราคาที่เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๔ ให้ถือว่าสละสิทธิ์   คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะทำการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่อไป หากราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอราคาในครั้งต่อไปได้จำนวนเงินน้อยกว่าในครั้งก่อน จำนวนเงินยังขาดอยู่เท่าใดผู้เสนอราคาสูงสูดครั้งก่อน  ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินส่วนที่ยังขาด

          ๖. ผู้เข้าร่วมประมูลราคาเสมือนถือว่าได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้แล้วทุกประการ และต้องลงลายมือชื่อในเอกสารตามที่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจัดไว้ให้ก่อนเข้าประมูลราคาในครั้งนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>