ด้านการบริหารและการเมือง

8. ด้านการบริหารและการเมือง  

     จะดำเนินการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  เช่น  การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา  การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น และโครงการรณรงค์ให้ประชาชนได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ
8.1  พัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลบางกุ้งให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน สนับสนุนการศึกษา เพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน ข้าราชการซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของเทศบาลตำบลบางกุ้ง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
8.2  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม
8.3  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
8.4  ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน  ทั้งภาครัฐ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ  และติดตามประเมินผล   การดำเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบางกุ้งได้ในทุกระดับ
8.5  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกุ้ง
8.6  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น โดยนำระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการในการเสียภาษีให้ประชาชนได้เข้าใจ เพื่อเกิดความร่วมมือ
8.7  สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน เน้นการบริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง สุภาพ เรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจในบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>