ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร

11033870_914796635207955_55258298_o

ประกาศเทศบาลตำบลบางกุ้ง

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กสุวรรณประภัสสร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

****************************************

                   ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

           ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกุ้ง

๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปี ๖ เดือนบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

๑.๓ เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรค

อื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียน

           ๒. จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร จำนวน ๓๐คน

           ๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา ๑ ชุด

๓.๔ สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

๓.๖ ใบรับรองแพทย์และสมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน

๓.๗ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ ใบ

                   ๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

๔.๑ ใบสมัคร ติดต่อรับใบสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ ขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร

๔.๒ กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ

                    5. ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร

           ๖. วันมอบตัว

                 ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัว ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.00 น.              ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร

           ๗. กำหนดการเปิด – ปิดการเรียน

ภาคเรียนที่ ๑             เปิดเรียนวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ปิดเรียนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ภาคเรียนที่ ๒             เปิดเรียนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ปิดเรียนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

                 กำหนดเวลาเรียน

                 – เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

- เวลาเข้าเรียน ๐๘.๐๐ น. – เวลาเลิกเรียน ๑๕.๐๐ น.

           ๘. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้ตลอดปีการศึกษา

           ๙. เครื่องใช้สำหรับเด็ก

                 ๙.๑ เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ แป้ง ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่

วันเปิดเรียนวันแรก

๙.๒ เครื่องใช้งานอื่นๆ ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าขนหนู ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้

           ๑๐. อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ ๒ เวลา ดังนี้

- เวลา ๑๑.๓๐ น. อาหารกลางวัน

- เวลา ๑๔.๐๐ น. อาหารเสริม (นม)

           ๑๑. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

๑๑.๑ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับเด็กกลับบ้าน ต้องแสดงบัตรรับ – ส่งนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้ ยืนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง (เพื่อความปลอดภัยของ             บุตรหลานท่าน)

๑๑.๒ การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองต้องไม่นำเด็กส่งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. และให้รับกลับเวลา ๑๕.๐๐ น. และไม่ช้ากว่าเวลา ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

๑๑.๓ ในกรณีที่หยุดเรียนด้วยประการใด ๆ ก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

๑๑.๔ ห้ามนักเรียนนำเครื่องดื่ม ขนมกรุบกรอบ และเครื่องใช้/ของเล่นที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

๑๑.๕ ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับหรือของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑.๖ หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

            ๑๒. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล หรือมีอายุไม่ครบตามที่กำหนดตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาขอยกเว้นโดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีตำบลบางกุ้ง

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>