ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้าง

CCF06192015_00000CCF06192015_00001CCF06192015_00002วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลบางกุ้ง จำนวน 25 สาย หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,364,500.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลบางกุ้ง จำนวน 25 สาย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 1,591,900.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง (แบบ ปร.4)

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวบวรรัตน์  เตียบฉายพันธุ์    หัวหน้ากองช่าง

6.2 นางนิสา              ปี่เงิน                  นักวิชาการเงินและบัญชี

6.3 นายสุรเชษฐ์       วงษ์เพ็ง              นายช่างโยธา

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>